لطفاً چند لحظه منتظر بمانید...!

ماکت 

علی رغم هر چه روزافزون شدن نرم افزارهای تخصصی در زمینه معماری،ماکت سازی همچنان اهمیت خود را از دست نداده است.مسائلی از قبیل انتخاب متریال ،میزان حساسیت کار،نوع ماکت در مراحل مختلف کار وحتی آشنائی با ابزار جدید جهت سهولت کار و..منوط بر داشتن تجربه در این امر است.